Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Kontino yhtiöihin sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version osoitteessa www.kontino.fi. Päivitetty tietosuojaseloste on saatavilla myös käyntiosoitteestamme: Hakintie 6-8, 01300 Vantaa.

Yhteystiedot henkilötietoja koskevissa asioissa:

tietosuoja@kontino.fi

Oy Kontino Ab
Tietosuoja-asiat
Hakintie 6-8
01300 VANTAA

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelujemme tuottamiseen ja kehittämiseen, palveluista, tapahtumista ja tuotteista tiedottamiseen sekä laskuttamiseen. Uusia kontakteja henkilötietoineen lisätään rekisteriin sitä mukaa kun palveluidemme tarjoaminen sitä edellyttää, esimerkiksi saapuneiden tarjouspyyntöjen tai asiakkaille tehtävien tarjousten yhteydessä. Käsittelemme myös sellaisten potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, joilta olemme saaneet suullisen tai kirjallisen suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Lähetämme viestejä vain henkilöille, jotka ovat ilmaisseet suostumuksensa niiden vastaanottamiseen. Tiedotuslistalta voi poistua milloin vain, ja ohjeet poistumiseen on annettu jokaisessa lähettämässämme viestissä.

Säilytämme asiakas- ja markkinointirekisterissämme lähtökohtaisesti kaikki kontaktimme henkilötietoineen. Toimimme näin asiakassuhteeseen liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi, mahdollisten tulevien yhteydenottojen varalta sekä palvelumme laadun takaamiseksi. Jos tahdot että muokkaamme asiakasrekisterissämme olevia henkilötietojasi tai poistamme ne kokonaan, ota yhteyttä: tietosuoja@kontino.fi. Myös henkilötietoja koskevat tarkistuspyynnöt voit lähettää tähän osoitteeseen.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT:

Asiakas- ja markkinointirekisterissämme käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteystietoja.

Keräämme asiakasrekisteriimme lisättävistä henkilöistä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Asema yrityksessä/tehtävänimike
 • Puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero
 • Henkilön edustama yhtiö
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Tarjoukset, projektit, luokitukset, tapahtumat ja muistiot, joihin henkilö on liitetty
 • Henkilölle toiminnanohjausjärjestelmän kautta lähetetyt sähköpostit

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan tekemistä tilauksista ja ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa Kontinon toimittaman tuotteen tai palvelun.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, julkisista tai yksityisistä yhteystietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Potentiaalisten yritysasiakkaiden tietoja voidaan kerätä ja päivittää tietopalveluja tarjoavista julkisista rekistereistä ja tietolähteistä, yrityshakemistoista sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Potentiaalisen yritysasiakkaan tiedot voidaan tallentaa tietojärjestelmään myös silloin kun:

 • asiakas omasta ilmoituksestaan on osoittanut kiinnostuksensa rekisterinpitäjän tuotteisiin tai palveluihin: (puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)
 • asiakas on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (esim. sähköinen uutis- ja tarjouskirje)
 • osallistuu rekisterinpitäjän järjestämiin asiakastilaisuuksiin

 

TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojasäännöksiä.

Tietoja luovutetaan palveluiden toteuttamiseen osallistuville kumppaneille ja alihankkijoille, kuten puhe- ja sähköpostipalveluiden tarjoajille ja markkinointiin osallistuville tahoille. Jokaisen kumppanin ja alihankkijan kanssa on laadittu sopimus henkilötietojen käsittelystä, jossa sopijapuolet on sidottu noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja velvoitteita sekä huolehtimaan henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta.

Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille tai muille tahoille voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan myös luovuttaa 3. osapuolelle mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Halutessasi tarkistaa henkilötietosi, ota yhteyttä sähköpostitse: tietosuoja@kontino.fi niin toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi sekä tämän tietosuojaselosteen.

 

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto voidaan oikaista/poistaa myös oma-aloitteisesti. Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin tietoja henkilöstön johtamisen välineenä sekä erilaisissa raporteissa, suunnitelmissa ja tilastoinneissa. Yksilötason tietoja ei näissä käyttötarkoituksissa selviä.

 

Päivitetty 31.8.2018